Algemene voorwaarden

Design Online Meubels hanteert de volgende algemene voorwaarden:
 

Artikel 1 – Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle geldende rechtsbetrekkingen uit de onderhavige overeenkomst, of uit nadere overeenkomsten in de toekomst, of uit anderen hoofde.

2. In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • product: zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud, advies en inspectie.

3. In deze algemene voorwaarden wordt mede verstaan onder:

 • de opdrachtgever: degene, tot wie de bovengenoemde aanbieding is gericht;
 • dienst: de aanneming van werk.

 

Artikel 2 - Aanbiedingen en overeenkomst

1. Aanbiedingen, welke van Design Online Meubels uitgaan, zijn niet als bindend bedoeld. Zij zijn dus vrijblijvend, voor zover het tegendeel niet ondubbelzinnig blijkt.

2. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, normalisatiebladen e.d. en op internet vermelde gegevens zijn niet bindend, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door Design Online Meubels ondertekende opdrachtbevestiging, onverlet de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor door hem verstrekte gegevens. Geringe maatverschillen of ten bate van een goede uitvoering gewenste ondergeschikte wijzigingen in constructie of onderdelen blijven voorbehouden.

3. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door Design Online Meubels, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Design Online Meubels.

4. Design Online Meubels is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten uit productie zijn genomen of om enige andere reden uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.

5. De door Design Online Meubels uitgebrachte aanbieding alsmede door hem verstrekte tekeningen en draaiboeken blijven zijn eigendom en dienen, indien geen opdracht met Design Online Meubels tot stand komt, onverwijld aan hem te worden teruggezonden. Zij mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Design Online Meubels noch geheel of ten dele worden gekopieerd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

6. Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende de bij Design Online Meubels geldende normale werkuren. In geval van levering of montage buiten de normale werkuren wordt op het normale uurtarief een toeslag berekend van:

 • 30% op normale werkdagen, met dien verstande, dat gedurende de nacht de toeslag 40% bedraagt;
 • 60% op zaterdag;
 • 100% op zon- en feestdagen.

7. Design Online Meubels behoudt zich het recht voor kosten verband houdende met een (eventuele) aanbieding en/of overeenkomst aan de opdrachtgever door te berekenen.


Artikel 3 - Prijs

1. De opgegeven prijzen voor leveringen in Nederland zijn franco opdrachtgever en voor leveringen in het buitenland: franco Nederlandse grens. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd.

2. Voor bestellingen van minder dan 500 euro netto cataloguswaarde, exclusief omzetbelasting, zal Design Online Meubels de werkelijke verzendkosten dan wel een vaste opslag voor verzendkosten in rekening brengen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3. Design Online Meubels levert de goederen af achter de eerste deur bij de opdrachtgever. Indien zulks door de opdrachtgever wordt gewenst, kan Design Online Meubels zorg dragen voor vervoer naar de interne plaats van bestemming, mits de aangevoerde producten met een voor plateauwagens en pallettrucks voldoende grote lift en overigens zonder stoornis kunnen worden vervoerd naar de interne plaats van bestemming. Design Online Meubels kan de meerkosten op basis van bestede arbeidsuren in rekening brengen.

4. Indien op verzoek van de opdrachtgever de levering wordt uitgesteld ofwel bespoedigd, heeft Design Online Meubels recht op vergoeding van de voor hem uit dit uitstel respectievelijk uit deze bespoediging voortvloeiende kosten en van de wettelijke rente over de prijs van de in het uitstel betrokken producten.

5. Indien de aanvoer op of bij de plaats van levering door het ontbreken van bestrating of een verharde weg, dan wel door andere omstandigheden extra arbeidsuren vergt, is Design Online Meubels gerechtigd deze uren afzonderlijk in rekening te brengen.

6. Wijzigingen in arbeidslonen of in kostprijzen van grondstoffen of materialen, voor zover die onmiddellijk ter zake van de overeengekomen prestatie worden besteed respectievelijk gebruikt, en die zich meer dan drie maanden na het aangaan van een overeenkomst voordoen, zullen door Design Online Meubels mogen worden doorberekend, zonder enige verdere opslag.

7. Eventuele installatiekosten, montagekosten, verpakking en andere in verband met de levering te maken kosten zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet anders vermeld.

8. Design Online Meubels is gerechtigd het netto-factuurbedrag, exclusief omzetbelasting, met een afzonderlijk op de factuur vermelde kredietbeperkingstoeslag van 2% te verhogen. Bij betaling vóór of op de vervaldag mag de opdrachtgever het desbetreffende bedrag in mindering brengen op de factuur.


Artikel 4 - Levering

1. De opgaven van leveringstermijnen in aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch zijn niet bindend. Bij overschrijding van deze termijnen zal Design Online Meubels in overleg treden met de opdrachtgever.

2. Design Online Meubels heeft aan zijn leveringsverplichting voldaan, indien hij de producten in Nederland, franco huis (achter de eerste deur) en buiten Nederland, franco Nederlandse grens heeft geleverd op het door opdrachtgever opgegeven afleveradres, onverminderd de nakoming van eventuele andere overeengekomen verplichtingen. Onder leveringen worden mede volstaan: overeengekomen deelleveringen.

3. Design Online Meubels behoudt zich het recht voor om de opdracht in gedeelten te leveren en deze deelleveringen te factureren.

4. De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:

 • de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
 • de dag van ontvangst door Design Online Meubels van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
 • de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de  werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
 • de dag van ontvangst door Design Online Meubels van hetgeen volgens de overeenkomst vóór het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

5. De opdrachtgever is verplicht tot afname van de door hem gekochte producten op de in artikel 4 lid 2 omschreven plaats. Bij gebreke daarvan is Design Online Meubels gerechtigd om zonder ingebrekestelling betaling van de overeengekomen koopprijs van de niet afgenomen producten te vorderen en worden deze producten geacht door de opdrachtgever van Design Online Meubels te zijn afgenomen, waarna zij voor rekening en risico van de opdrachtgever en tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten worden opgeslagen. Een en ander onverminderd de aan Design Online Meubels verder toekomende rechten.

 

Artikel 5 - Montage

1. Montage wordt geacht te kunnen geschieden onder normale werkomstandigheden en gedurende voor de montagedienst van Design Online Meubels geldende normale werkuren. Indien de werkzaamheden geheel - of ten dele - moeten plaatsvinden buiten de normale werkuren, dan zal hiervoor aan de opdrachtgever de toeslag zoals vermeld in artikel 2 lid 6 in rekening worden gebracht.

2. Waar nodig, zijn de montagewerkzaamheden gebaseerd op vooraf aan de opdrachtgever gezonden tekeningen. De hierin opgegeven maten en gegevens dienen door de opdrachtgever in het werk te worden gecontroleerd. Afdrukken van de betreffende tekeningen worden door de opdrachtgever voor akkoord getekend en aan Design Online Meubels geretourneerd. De beoordeling van geschiktheid van de constructie van het gebouw, waarin de producten worden gemonteerd, is voor verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de opdrachtgever voor eigen rekening en risico:

 • dat de werkzaamheden, welke niet tot de opdracht van Design Online Meubels behoren, zoals elektriciens-, hak-, breek-, metsel-, beton-, stukadoors- en/of schilderwerk of andere dergelijke werkzaamheden op de juiste wijze en tijdig zijn verricht;
 • dat licht- en krachtstroom op redelijke afstand beschikbaar zijn en dat de ruimten waarin gewerkt dient te worden schoon, droog en voldoende verwarmd zijn;
 • dat de aangevoerde producten met een voor plateauwagens of pallettrucks voldoende grote lift naar de plaats van montage kunnen worden vervoerd. Andere werkzaamheden door derden mogen een ongestoorde voortgang van het transport door het gebouw en/of de aaneengesloten montage niet verhinderen;
 • dat de aangevoerde, doch nog niet gemonteerde producten, alsmede de gereedschappen, kunnen worden opgeslagen in af te sluiten en uitsluitend voor Design Online Meubels toegankelijke ruimten, welke geëigend zijn voor de opslag van deze producten en gereedschappen.

4. In geval van tijdverlies als gevolg van vermissing of een oorzaak, waarvoor Design Online Meubels niet aansprakelijk is, wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als – alle omstandigheden in aanmerking genomen - redelijk is. Ten aanzien van deze verlenging is artikel 3 lid 4 van overeenkomstige toepassing.

5. De opdrachtgever is aansprakelijk voor beschadiging van producten of gereedschappen, alsmede voor vermissing hiervan, tenzij Design Online Meubels hiervoor grove schuld of opzet treft.

 

Artikel 6 - Proefopstellingen

1. In onderling overleg kan worden bepaald of een proefopstelling mogelijk is.

2. In het geval dat de opdrachtgever de producten wenst te behouden, zullen deze door Design Online Meubels alsnog in rekening worden gebracht, eventueel vermeerderd met transport- en montagekosten.

3. De opdrachtgever is ten aanzien van een proefopstelling aansprakelijk voor gebruik, beschadiging, diefstal of verlies van de producten tot ten hoogste de bruto cataloguswaarde inclusief BTW van de betrokken producten.

 

Artikel 7 - Advies- en projectkosten

1. De kosten voor het uitbrengen van een voorstudie en/of inrichtingsvoorstel, het maken van tekeningen en/of plattegronden, alsmede leiding geven aan de opzet, coördinatie en/of uitvoering van een project, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

2. Het auteursrecht op door Design Online Meubels verstrekte adviezen, tekeningen, draaiboek, afbeeldingen en omschrijvingen blijft altijd aan Design Online Meubels voorbehouden.

3. Adviezen worden naar beste weten en kunnen uitgewerkt en gegeven. Design Online Meubels is op geen enkele wijze aansprakelijk voor in de adviezen aangegeven opbergcapaciteiten, resultaten en/of te verwachten prestaties van door hem te leveren c.q. geleverde producten.

 

Artikel 8 - Betaling 

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal facturering als volgt geschieden:

 • tot 20.000 euro exclusief omzetbelasting: zodra er geleverd is conform artikel 4 lid 2;
 • vanaf 20.000 euro of meer exclusief omzetbelasting:
        -     30% bij opdracht;
        -     60% bij het voor verzending gereed zijn van de producten;
        -     10% zodra er geleverd is conform artikel 4 lid 2.

2. Betaling dient binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden op de door Design Online Meubels aangegeven bank rekeningnummer. Vanaf de vervaldag is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. Door Design Online Meubels redelijkerwijs te maken kosten van invordering of van rechtsuitoefening anderszins, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, zullen door de opdrachtgever worden vergoed. Bij een verschuldigde hoofdsom van ten hoogste 5.000 euro worden deze kosten forfaitair bepaald op 15% van het verschuldigde, met een minimum van 100 euro. Bij een verschuldigde hoofdsom van meer dan 5.000 euro worden deze kosten forfaitair bepaald op 10% van het verschuldigde.

3. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen welke het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat die voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4. Indien en voor zover er volgens de opdrachtgever gebreken kleven aan een geleverd product, is hij niet gerechtigd betaling te weigeren of zijn betalingsverplichting op te schorten met betrekking tot producten uit dezelfde zending c.q. levering waaromtrent geen klachten kenbaar zijn gemaakt.

 

Artikel 9 - Eigendomsovergang, verlening/overdracht van rechten

1. Aan de opdrachtgever geleverde producten blijven eigendom van Design Online Meubels, zolang de opdrachtgever niet al hetgeen door de opdrachtgever aan Design Online Meubels uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigd, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Design Online Meubels heeft voldaan.

2. Design Online Meubels zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de geleverde zaken. De opdrachtgever zal aan Design Online Meubels alle medewerking verlenen teneinde Design Online Meubels in de gelegenheid te stellen het in lid 1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde zaken, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.

 

Artikel 10 - Risico

Zaken zijn voor risico van Design Online Meubels tot het ogenblik waarop zij in de feitelijke beschikkingsmacht van de opdrachtgever, of van door de opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gebracht.

 

Artikel 11 - Reclamering en garantie

1. Reclamering ter zake van zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk veertien dagen na de feitelijke overdracht van de zaak, aan de opdrachtgever in een schriftelijk gespecificeerde mededeling van de opdrachtgever aan Design Online Meubels te geschieden. Reclamering ter zake van niet zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk veertien dagen na het verstrijken van de in de leden 2 en 3 bedoelde garantietermijn, in een schriftelijk gespecificeerde mededeling van de opdrachtgever aan Design Online Meubels te geschieden. Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen Design Online Meubels ter zake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen een jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

2. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat Design Online Meubels in voor zowel de deugdelijkheid van het door hem geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal bij normaal gebruik, zulks gedurende een termijn van twaalf maanden na de levering volgens artikel 4 lid 2 en met uitsluiting van zichtbare gebreken.

3. De leden 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing op gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door Design Online Meubels. Indien montage/installatie van het product door Design Online Meubels plaatsvindt, gaan de in de leden 1 en 2 bedoelde termijnen in op de dag dat de montage/installatie door Design Online Meubels is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien twaalf maanden na levering volgens artikel 4 lid 2 zijn verstreken.

4. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

 • de niet-inachtneming door opdrachtgever van bediening eisen/of onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;
 • normale slijtage;
 • montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de opdrachtgever;
 • de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
 • in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
 • materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan Design Online Meubels ter bewerking zijn verstrekt;
 • materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;
 • door Design Online Meubels van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan Design Online Meubels heeft verstrekt.

5. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Design Online Meubels gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Design Online Meubels met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook genaamd - gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Design Online Meubels tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

6. Indien Design Online Meubels om te voldoen aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten zijn eigendom.

 

Artikel 12 - Bedenktijd consument 

Bedenktijd consument (opdrachtgever) bij koop op afstand (door bestelling via de website van Design Online Meubels)

1. Indien het product is afgeleverd op een met de opdrachtgever overeengekomen adres en de opdrachtgever een consument is, is de opdrachtgever gerechtigd de koop binnen zeven werkdagen na ontvangst van het geleverde product zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze termijn neemt aanvang vanaf de dag van de levering van de goederen.

2. De opdrachtgever is in het geval hij de overeenkomst ontbindt verantwoordelijk voor het retourneren van de producten en de daaraan verbonden kosten. Indien niet de opdrachtgever maar Design Online Meubels zorg draagt voor het retourneren van het product, is Design Online Meubels gerechtigd de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het product bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Indien de consument (opdrachtgever) gebruikt maakt van het in lid 1 van dit artikel omschreven recht de koop zonder opgaaf van reden binnen zeven werkdagen na ontvangst te ontbinden, zal Design Online Meubels de koopsom binnen dertig dagen na ontvangst van het product retourneren.

4. Het recht omschreven in lid 1 van dit artikel, geldt uitsluitend indien de producten onbeschadigd en in de originele verpakking retour worden ontvangen.

5. De in dit artikel omschreven bedenktijd van de opdrachtgever is niet van toepassing indien de verkoop ziet op zaken die tot stand zijn gekomen overeenkomstig specificaties van de opdrachtgever of die duidelijk persoonlijk van aard zijn (bijvoorbeeld wanneer een stoel of bank gestoffeerd wordt geleverd en de opdrachtgever de keuze heeft gemaakt voor de stofsoort en kleur) of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

6. Gereserveerde en/of opgebouwde goederen, alsook grote aantallen en of bestellingen (meer dan 2 stuks), worden uitdrukkelijk uitgesloten voor het retourrecht. Orders die niet geplaatst worden via de website worden automatisch beschouwd als gereserveerde goederen.


Artikel 13 - Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Design Online Meubels is beperkt tot nakoming van de in artikel 11 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

2. Behoudens grove schuld aan de zijde van Design Online Meubels, de toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid zoals deze voor het uitvoeren van de betreffende EU-richtlijn zijn vastgesteld, alsmede behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van Design Online Meubels, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Op deze uitsluiting zal geen beroep kunnen worden gedaan indien een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden.

3. Design Online Meubels is derhalve ook niet aansprakelijk voor:

 • schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens;- beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.

4. Indien Design Online Meubels, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand - van welke aard ook - verleent, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.

5. Ingeval de opdrachtgever geen consument of een daarmee gelijk te stellen afnemer is, is hij gehouden Design Online Meubels te vrijwaren  respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van de schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Design Online Meubels in deze voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten.

 6. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de producten en andere door Design Online Meubels te leveren diensten en prestaties.

7. Design Online Meubels is niet aansprakelijk voor verstrekte of nog te verstrekken adviezen, tenzij deze uitdrukkelijk voorwerp zijn geweest of zullen worden van een schriftelijke adviesovereenkomst.

 

Artikel 14 - Intellectuele eigendom

Design Online Meubels neemt alle redelijkerwijs te vergen voorzorgen in acht om te voorkomen dat te leveren prestaties in strijd kunnen komen met enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom van een derde. Indien desondanks aan Design Online Meubels verwijt valt te maken van het feit dat inbreuk op een dergelijk recht wordt gemaakt zal Design Online Meubels, onverminderd de in artikel 12 bepaalde grenzen, het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten terugnemen, of zorg dragen dat de opdrachtgever het geleverde, of een gelijkwaardige andere zaak, ongestoord kan blijven gebruiken. Het in dit artikel bepaalde geldt slechts indien de opdrachtgever Design Online Meubels tijdig in staat stelt om voor zijn belangen ten opzichte van degene die rechten van industriële eigendom geldend maakt, op te komen.

 

Artikel 15 - Modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen

Modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen, welke speciaal voor een opdracht worden vervaardigd, blijven eigendom van Design Online Meubels, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Wanneer gedurende twee jaar op een bepaald artikel door Design Online Meubels geen opdrachten zijn ontvangen en aanvaard, heeft hij het recht de betrokken modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen te vernietigen, zonder de betrokken opdrachtgever hiervan bericht te zenden.
 
 

Artikel 16 - Overmacht

Bij intreden van omstandigheden die de nakoming van de verplichtingen van partijen, zoals bij normale afwikkeling van de betreffende transactie te verwachten, in die mate verzwaren dat niet valt aan te nemen dat partijen de betreffende verplichting ook bij aanwezigheid van de onderhavige omstandigheden zouden hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen aan weerszijden opgeschort.

Als een situatie zoals in de vorige volzin bedoeld langer dan negentig dagen heeft geduurd hebben partijen het recht om, binnen negentig dagen nadien, de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan pro rata afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

Artikel 17 - Opschorting, ontbinding

1. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met Design Online Meubels gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is zijn contractuele verplichtingen jegens Design Online Meubels te voldoen, is Design Online Meubels gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van iedere met de opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten.

2. Mocht één van partijen surseance van betaling aanvragen of in staat van faillissement worden verklaard, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomsten door schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren, dan wel (aan hem de keuze) om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle aan de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde betalingen worden alsdan dadelijk opeisbaar. Overigens blijven de rechten ter zake van niet-nakoming van verbintenissen onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.

 

Artikel 18 - Geschillen

Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen, behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van Design Online Meubels worden voorgelegd.

 

Artikel 19 - Toepasselijk recht

Voor alle aangelegenheden waarin deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend Nederlands recht. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

 

Artikel 20 - Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen Design Online Meubels en de opdrachtgever. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.09-2022

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN | DESIGN ONLINE MEUBELS VOF